Polska w Ukrainie

Еще о Карте Поляка

karta_polaka.jpg
Сохрани или запомни

- Каков срок действительности Карты поляка?
Карта поляка действительна в течение 10 лет со дня ее выдачи. Не позже чем за 3 месяца
до истечения срока действительности Карты поляка необходимо подать заявление о ее продлении на очередные 10 лет. Карта поляка становится недействительной также в случае, когда ее владелец получит польское гражданство или поселится на территории
Республики Польша.

- Кто вручает Карту поляка?
Лицу, которое получило Карту поляка, соответственный документ выдает польский консул или его уполномоченный. Вручение Карты поляка должно по возможности проходить в торжественной обстановке. В случае потери или повреждения Карты поляка, консул по заявлению держателя Карты выдает ее дубликат.

- Как пользоваться Картой поляка?
Для того, чтобы воспользоваться правами, которые дает Карта поляка, следует предъявить ее вместе с действительным документом, удостоверяющим личность.

- В каком случае консул отказывает в предоставлении Карты поляка?
Консул откажет в выдаче Карты поляка, когда проситель присоединит к заявлению документы, содержащие ложные личные данные или фальшивую информацию, или когда
проситель покажет неправду или утаит правду, подделает документы или использует подлинный документ с нехорошей целью. Также в случае, когда подающий заявление о получении карты поляка репатриировался с территории Польской Народной Республики
на основе репатриационных договоров, заключенных в 1944-1957 гг. в одну из стран- участниц этих договоров. Карты поляка не получат также лица, уже имеющие польское
гражданство, а также действующие во вред безопасности, обороноспособности, общественному порядку или основным интересам Республики Польша.

- Они Вам помогут
Фонд “Помощь полякам на Востоке” поможет Вам подготовиться к встрече с консулом. С апреля 2008 года на территориях с самым многочисленным польским населением созданы специальные отделения Фонда, задачей которых будет непосредственная помощь в подготовке полного и правильно заполненного заявления о предоставлении Карты поляка. Фонд уже свыше 15 лет поддерживает польские общности в их просветительской, медийной, культурной и общественной деятельности.
Наш адрес: ul. Jazdów 10A, 00-467 Warszawa, tel.: +48 22628 55 57
www.pol.org.pl

- Когда Карта поляка становится недействительной?
Консул объявляет Карту поляка недействительной, когда ее держатель ведет себя оскорбительно по отношению к Республике Польша или полякам, действует во вред Республике Польша, а также в тех случаях, когда держатель Карты поляка получил польское гражданство, поселился в Польше или отказался от Карты поляка. Держатель обязан безотлагательно вернуть недействительную Карту поляка консулу.

- Как выглядит документ Карта поляка?
Образец документа Карта поляка, а также образец заявления, которое нужно подать,
чтобы ее получить, будет определен Советом Министров в специальном постановлении.

Jeszcze o Karcie Polaka
Zachowaj lub zapamiętaj

- Jak długo jest ważna Karta Polaka?
Karta Polaka jest ważna przez 10 lat od daty jej przyznania. Najpóźniej na trzy miesiące przed terminem upływu ważności Karty Polaka trzeba wystąpić o jej przedłużenie na kolejne 10 lat. Karta Polaka traci ważność także w przypadku, gdy jej posiadacz uzyska obywatelstwo polskie lub osiedli się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

- Kto wręcza Kartę Polaka?
Osobie, której przyznano Kartę Polaka, odpowiedni dokument wydaje polski konsul lub osoba przez niego upoważniona. Jeżeli to tylko możliwe, wręczenie Karty Polaka powinno odbyć się w sposób uroczysty. W przypadku zgubienia lub zniszczenia Karty Polaka, konsul na wniosek posiadacza Karty wydaje jej duplikat.

- Jak korzystać z Karty Polaka?
Aby skorzystać z uprawnień, które gwarantuje Karta Polaka, należy ją okazać wraz z ważnym dokumentem tożsamości.

- Kiedy konsul odmawia wydania Karty Polaka?
Konsul odmówi wydania Karty Polaka, gdy wnioskodawca dołączy do wniosku dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje albo gdy wnioskodawca zezna nieprawdę lub zatai prawdę, podrobi dokument albo użyje autentycznego dokumentu w złej wierze. A także, gdy wnioskujący o Kartę Polaka repatriował się z terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na podstawie umów repatriacyjnych zawartych w latach 1944–1957 do jednego z państw będących stroną tych umów. Kart Polaka nie otrzymają także osoby, które mają już obywatelstwo polskie, oraz ci, którzy działają ze szkodą dla bezpieczeństwa, obronności, porządku publicznego lub podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej.

- Oni pomogą
Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” pomoże Państwu przygotować się do spotkania z konsulem. Od kwietnia 2008 roku na obszarach najliczniej zamieszkanych przez Polaków zostały powołane specjalne oddziały Fundacji, których zadaniem jest bezpośrednia pomoc Państwu w przygotowaniu kompletnego i dobrze wypełnionego wniosku o przyznanie Karty Polaka. Fundacja od ponad 15 lat wspiera środowiska polskie w ich działalności edukacyjnej, medialnej, kulturalnej i społecznej.
Nasz adres: ul. Jazdów 10A, 00-467 Warszawa, tel.: +48 22 628 55 57
www.pol.org.pl

- Kiedy Karta Polaka traci ważność?
Konsul unieważnia Kartę Polaka, gdy jej posiadacz zachowuje się w sposób uwłaczający Rzeczypospolitej Polskiej lub Polakom, działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, a także, gdy posiadacz Karty Polaka otrzymał obywatelstwo polskie lub osiedlił się w Polsce albo zrzekł się Karty Polaka. Posiadacz ma obowiązek niezwłocznie zwrócić unieważnioną Kartę Polaka konsulowi.

- Jak wygląda dokument Karta Polaka?
Wzór dokumentu Karta Polaka, a także wzór wniosku, który trzeba złożyć, aby ją otrzymać, określi Rada Ministrów w specjalnym rozporządzeniu.
Подборка материала Ларисы Яновской

Написано T.Bogodistova on Февраль 9th, 2012 | Размещено в Карта поляка |

Комментровать