Polska w Ukrainie

Как получить Карту Поляка?

karta_polaka.jpg
Чаще всего задаваемые вопросы
- Кто может выдать мне Карту поляка?
Карту выдает польский консул по местожительству лица, желающего получить Карту поляка. Запомните, что заявление о получении Карты поляка необходимо подать в письменном виде. При выдаче Карты поляка консульское отделение не взимает консульского сбора. Карта поляка выдается бесплатно.

- Что нужно написать в прошении о предоставлении Карты поляка?
В нем должны быть указаны:
- имя и фамилия просителя, дата и место его рождения, пол, адрес проживания,
гражданство, национальность, гражданство и национальность родителей, бабушки, дедушки, прабабушки и прадедушки, если на их происхождение ссылается лицо, желающее получить Карту поляка.
К прошению надо присоединить копию актуального документа, удостоверяющего личность просителя, а также копии документов, подтверждающих содержащиеся в прошении данные. Это могут быть напр.: польские документы удостоверяющие личность; акты гражданского состояния или их копии; свидетельства о рождении; школьные аттестаты; документы, подтверждающие прохождение воинской службы в польских военных формированиях; документ, подтверждающий факт депортации или тюремного заключения, содержащий запись о польском гражданстве или происхождении жертвы депортации или заключенного; документ реабилитации депортированного лица, содержащий запись о польском происхождении этого лица; зарубежный документ, удостоверяющий личность, содержащий запись о польской национальности данного лица; справка из польской организации об активной деятельности в пользу польской культуры, языка или польского меньшинства; имеющая законную силу резолюция о польском происхождении, принятая в согласии с законоположениями закона о репатриации.

Внимание! Список польских организаций, имеющих право предоставлять такого рода справки, будет опубликован в собрании постановлений “Монитор польски” (доступен в Консульском отделе).
Заслуженные лица могут избежать формальностей
Внимание! Особенно заслуженным лицам польский консул может выдать Карту поляка без необходимости предоставлять справки. Также консул во время разговора оценивает степень знания польского языка желающим получить Карту поляка.

-В каком случае Карту поляка может получить ребенок?
В том случае, когда оба родителя имеют Карту поляка или когда ее имеет один из них,
а второй выражает в присутствии польского консула согласие на выдачу ребенку Карты
поляка. Внимание! Согласие родителя не требуется, если он лишен родительских прав.
Если несовершеннолетнему исполнилось 16 лет, он должен лично выразить согласие на
получение Карты поляка. Карта поляка, выданная несовершеннолетнему, становится
недействительной по истечении года со дня достижения им совершеннолетия. Чтобы этого избежать, необходимо не позже чем за три месяца до истечения срока действительности Карты поляка подать заявление о ее продлении на очередные10 лет.

Jak otrzymać Kartę Polaka?

Najczęściej zadawane pytania
- Kto wyda mi Kartę Polaka?
Kartę wydaje konsul polski właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o Kartę Polaka. Należy pamiętać, że wniosek o Kartę Polaka trzeba złożyć na piśmie. W konsulacie przy wydawaniu Karty Polaka nie pobiera się opłat konsularnych. Karta Polaka jest bezpłatna.

- Co trzeba napisać we wniosku o Kartę Polaka?
Trzeba tam umieścić:
- imię i nazwisko osoby ubiegającej się, datę i miejsce jej urodzenia, płeć, adres zamieszkania, obywatelstwo, narodowość, obywatelstwo i narodowość rodziców, dziadków lub pradziadków, jeżeli to na ich pochodzenie powołuje się osoba ubiegająca się o Kartę Polaka.
Do wniosku trzeba dołączyć kopię ważnego dokumentu tożsamości oraz kopie dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku.
Mogą to być np.: polskie dokumenty tożsamości; akty stanu cywilnego lub ich odpisy; metryki chrztu; świadectwa szkolne; dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w polskich formacjach wojskowych; dokument potwierdzający fakt deportacji lub uwięzienia zawierający wpis o polskim obywatelstwie czy pochodzeniu ofiary deportacji lub uwięzienia; dokument rehabilitacji osoby deportowanej zawierający wpis o polskim pochodzeniu tej osoby; zagraniczny dowód tożsamości zawierający wpis na temat polskiej narodowości danej osoby; zaświadczenie z organizacji polskiej lub polonijnej o aktywnej działalności na rzecz polskiej kultury, języka lub mniejszości polskiej; prawomocna decyzja o polskim pochodzeniu wydana zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji.
Uwaga! Wykaz organizacji polskich i polonijnych uprawnionych do wydawania takich zaświadczeń zostanie ogłoszony w Monitorze Polskim (dostępny w konsulacie).
Zasłużeni unikną formalności
Uwaga! Osobom szczególnie zasłużonym polski konsul może wydać Kartę Polaka bez konieczności przedstawiania zaświadczeń. Także konsul w czasie rozmowy ocenia, w jakim stopniu wnioskodawca starający się o Kartę Polaka zna język polski.

- Kiedy dziecko może otrzymać Kartę Polaka?
Jeśli oboje rodzice mają Kartę Polaka albo ma ją jedno z rodziców, a drugie wyraża w obecności konsula polskiego zgodę na wydanie dziecku Karty Polaka.
Uwaga! Zgoda rodzica nie jest wymagana, jeśli rodzic ten został pozbawiony władzy rodzicielskiej. Jeżeli małoletni skończył 16 lat, musi osobiście wyrazić zgodę na otrzymanie Karty Polaka. Karta Polaka przyznana małoletniemu traci ważność po upływie roku od dnia uzyskania przez niego pełnoletności. Aby tego uniknąć, trzeba najpóźniej na trzy miesiące przed terminem upływu ważności Karty Polaka złożyć wniosek o przedłużenie jej ważności na następne 10 lat.
http://www.kaliningradkg.polemb.net/index.php?document=101
Подборка материала Ларисы Яновской

Написано T.Bogodistova on Февраль 9th, 2012 | Размещено в Карта поляка |

Комментровать