Polska w Ukrainie

Польша и ее история

legions.jpg
Тысячелетнее наследие

История польского государства восходит к VIII-IX вв., а колыбелью польской государственности является сегодняшний регион Великая Польша. Первым историческим правителем Польши считается князь Мешко I, который в 966 г. принимает крещение и женится на чешской княжне Добраве. Во время его правления происходит собирание польских земель (в границах близких сегодняшним, за исключением незавоеванных в то время Вармии и Мазур) и христианизация страны. Сын Мешка – Болеслав Хробры становится первым королем Польши.
Ключевые события в сверхтысячелетней истории нашей страны это:

1076 – коронация Болеслава Смелого в Кракове
1138 – удельная раздробленность страны после смерти князя Болеслава Кривоустого
1320 – соединение государства, коронация Владислава Локетка
1364 – создание Ягеллонского университета, первого высшего учебного заведения в Польше (на два века позже самого древнего университета в мире – в Болонии)
1385 – начало польско-литовской унии, благодаря которой образовалось самое большое государство в Европе XV века
XVI в. – золотой век в истории Польши, на площади 990 тыс. кв. км (в три раза больше, чем сейчас) живет 11 млн человек, царствует веротерпимость и свобода совести
1569 – Люблинская уния, закрепляющая союз Польского Королевства с Великим княжеством Литовским
1573 – варшавская конфедерация обеспечивает полную свободу религиозной жизни, принимается решение о свободном выборе короля голосами дворянства
XVII в. – серебряный век, отмеченный войнами Речи Посполитой с Москвой, Турцией, Швецией и внутренним конфликтом с украинскими казаками
1683 – европейские армии, возглавляемые польским королем Яном III Собеским, побеждают турецкую армию под Веной
1772 – первое разделение Речи Посполитой (очередные в 1793 и 1795 гг.) – страну разделяют между собой более сильные в то время соседи – Пруссия, Россия и Австрия
1791 – Конституция 3 мая – первая в Европе и вторая в мире по-современному записанная конституция
1795 – потеря независимости приводит к скорому созданию, уже через два года, Польских Легионов в Италии (см. Мазурка Домбровского)
XIX в. – век национальных восстаний против захватчиков, каждое поколение сражается за свободу (1807–1812 рядом с Наполеоном, 1830–31 в ноябрьском восстании, 1848 в Весне народов, 1863–64 в январском восстании, 1905–07 в революции в Польском Королевстве и в России)
1918 – восстановление независимости после 123 лет рабства
1919–21 – польско-советская война, благодаря победоносной защите Варшавы поляки спасают Европу от засилья коммунизма
1939 – IV разделение Польши (23 августа 1939 – пакт Риббентроп-Молотов, 1 сентября 1939 – немецкое нападение, 17 сентября 1939 – советское нападение)
1945 – капитуляция Германии и начало советской оккупации, а впоследствии господства над Польшей
1980 – создание первого в коммунистическом лагере независимого профсоюза “Солидарность”
1989 – восстановление независимости

Polska i jej historia
Tysiącletnie dziedzictwo

Dzieje państwa polskiego sięgają VIII–IX w., a kolebką polskiej państwowości jest dzisiejsza Wielkopolska (ze stolicą w Poznaniu). Za pierwszego historycznego władcę Polski uchodzi książę Mieszko I, który po ślubie z czeską księżniczką Dobrawą, w 966 r. przyjmuje chrzest. Za jego rządów (do 992 r.) dochodzi do zjednoczenia ziem polskich (w granicach zbliżonych do współczesnych, z wyjątkiem niezdobytych wówczas Warmii i Mazur) i chrystianizacji kraju. Syn Mieszka – Bolesław Chrobry – staje się pierwszym królem Polski (panuje w latach 992–1025). Przełomowe daty w ponad 1000-letniej historii naszego kraju to:

1076 – koronacja Bolesława Śmiałego w Krakowie (po ponad 40-letnim kryzysie monarchii)
1138 – rozbicie dzielnicowe kraju po śmierci księcia Bolesława Krzywoustego,
poszczególne dzielnice zyskują samodzielność
1320 – zjednoczenie państwa, koronacja Władysława Łokietka
1364 – powstaje Uniwersytet Jagielloński, pierwsza wyższa uczelnia w Polsce (dwa wieki później niż najstarszy na świecie uniwersytet – w Bolonii i cztery wieki wcześniej niż pierwsza uczelnia w Moskwie)
1385 – pierwsza unia polsko-litewska dająca początek największemu w XV w. państwu w Europie, sięgającemu od Morza Czarnego aż do Bałtyku
XVI w. – złoty wiek w historii Polski, kraj jest rozległy i zasobny, na powierzchni 990 tys. km kw. (trzy razy więcej niż dziś) mieszka 11 mln ludzi, panuje tolerancja religijna i wolność sumienia
1569 – unia lubelska, pieczętująca związek Królestwa Polskiego z Wielkim Księstwem Litewskim, początek Rzeczpospolitej Obojga Narodów
1573 – konfederacja warszawska zapewnia pełną wolność praktyk religijnych, zapada decyzja o wolnym wyborze króla głosami szlachty (ok. 10 proc. społeczeństwa)
XVII w. – srebrny wiek, naznaczony wojnami Rzeczypospolitej z Moskwą, Turcją, Szwecją i wewnętrznym konfliktem z ukraińskimi Kozakami
1683 – wojska europejskie pod wodzą polskiego króla Jana III Sobieskiego pokonują armię turecką pod Wiedniem, groźba podboju muzułmańskiego zażegnana
1772 – pierwszy rozbiór Rzeczypospolitej (kolejne w 1793 i 1795) – kraj dzielą między siebie silniejsi w tym czasie sąsiedzi: Prusy, Rosja i Austria
1791 – Konstytucja 3 maja – pierwsza w Europie i druga w świecie nowocześnie spisana konstytucja, zawierająca prawa i obowiązki obywateli
1795 – utrata niepodległości skutkuje szybkim utworzeniem już dwa lata później Legionów Polskich we Włoszech, walczących o wolną Polskę (patrz Mazurek Dąbrowskiego)
XIX w. – wiek powstań narodowych przeciw zaborcom, każde pokolenie walczy o wolność (1807–1812 u boku Napoleona, 1830–31 w powstaniu listopadowym, 1848 w Wiośnie Ludów, 1863–64 w powstaniu styczniowym, 1905–07 w rewolucji w Królestwie Polskim i Rosji)
1918 – odzyskanie niepodległości po 123 latach niewoli (symboliczna
data: 11 listopada, dzień przekazania przez radę regencyjną pełnych uprawnień naczelnikowi państwa Józefowi Piłsudskiemu)
1919 – 21 – wojna polsko-bolszewicka, dzięki zwycięskiej obronie Warszawy (symboliczna data: 15 sierpnia 1920 – przełamanie frontu i początek polskiej ofensywy) Polacy ratują Europę przed zalewem komunizmu
1939 – IV rozbiór Polski (symboliczna data: 23 sierpnia 1939 – pakt faszystowsko-komunistyczny Ribbentrop – Mołotow, 1 września 1939 – atak niemiecki, 17 września 1939 – atak sowiecki)
1945 – kapitulacja Niemiec i początek sowieckiej okupacji, a następnie dominacji nad Polską
1980 – powstanie pierwszego w bloku komunistycznym niezależnego związku zawodowego „Solidarność” (wcześniej krwawe protesty robotników w 1956 r. w Poznaniu i w 1970 r. na Wybrzeżu, później w 1981 r. zdławienie ruchów wolnościowych i wprowadzenie stanu wojennego)
1989 – odzyskanie niepodległości (symboliczna data: 4 czerwca, w pierwszych częściowo wolnych wyborach partia komunistyczna sromotnie przegrywa z kandydatami „Solidarności”)
Zaprzysiężenie Konstytucji 3 maja w 1791 roku
http://www.kaliningradkg.polemb.net/index.php?document=101
Подборка материала Ларисы Яновской

Написано T.Bogodistova on Февраль 9th, 2012 | Размещено в Интересно знать |

Комментровать