Polska w Ukrainie

Кто может получить Карту Поляка?

karta_polaka.jpg
Простые принципы
Карта поляка может быть предоставлена лицу, которое считает себя принадлежащим к Польскому Народу и при этом:
- знает польский язык хотя бы на базовом уровне и считает его родным языком
- знает и поддерживает польские традиции и обычаи
- в присутствии консула Республики Польша или уполномоченного сотрудника представит письменную декларацию принадлежности к Польскому Народу
- докажет, что по крайней мере один из родителей, бабушка или дедушка, или же прабабушка и прадедушка были по национальности поляками или имели польское гражданство. Или же представит письменную справку от польской организации, подтверждающую его активное участие в деятельности в пользу польского языка и культуры или польского национального меньшинства в течение по крайней мере последних трех лет.

Карта только для поляков на Востокe
Карту поляка может получить только лицо, не имеющее польского гражданства или постоянного вида на жительство на территории Республики Польша, которое является гражданином следующих государств: Республики Армения, Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Эстонской Республики, Грузии, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Литовской Республики, Латвийской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Украины или Республики Узбекистан. Карту поляка может получить также лицо, польское происхождение которого было подтверждено согласно законоположениям закона от 9 ноября 2000 г. о репатриации.

Proste zasady
Karta Polaka może być przyznana osobie, która uważa, że należy do Narodu
Polskiego i jednocześnie:
- zna język polski przynajmniej w stopniu podstawowym i uważa go za język ojczysty;
- zna i kultywuje polskie tradycje i zwyczaje;
- w obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub upoważnionego pracownika złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego;
- wykaże, że co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo oboje pradziadkowie byli narodowości polskiej lub posiadali polskie obywatelstwo. Albo przedstawi pisemne zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej o swoim aktywnym zaangażowaniu w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej w ciągu co najmniej ostatnich trzech lat.

Karta tylko dla Polaków na Wschodzie
Karta Polaka może być przyznana wyłącznie osobie nieposiadającej polskiego obywatelstwa albo zezwolenia na osiedlenie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która posiada obywatelstwo: Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Białorusi, Republiki Estońskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy lub Republiki Uzbekistanu. Karta Polaka może być też przyznana osobie, której polskie pochodzenie zostało potwierdzone zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji z 9 listopada 2000 roku.

http://www.kaliningradkg.polemb.net
Подборка материалов -Олег Яновский

Написано T.Bogodistova on Февраль 3rd, 2012 | Размещено в Новости, Карта поляка |

Комментровать