Polska w Ukrainie

Почему нужна Карта Поляка?

karta_polaka.jpg
Главные привилегии для Земляков
Карта поляка является документом, подтверждающим принадлежность к Польскому Народу. Владелец Карты поляка имеет права, вытекающие из закона о Карте поляка , принятого парламентом Республики Польша 7 сентября 2007 года. Закон вступает в силу в течение 6 месяцев с дня публикации в собрании постановлений «Монитор польски», то есть в последних числах марта 2008 года.

Лицо, обладающее Картой поляка:
- может пользоваться в Польше бесплатной системой образования на основном, среднем и высшем уровнях на таких же началах, как польские граждане, и одновременно обращаться за финансовой помощью и стипендиями, предназначенными для иностранцев, обучающихся в Польше
- может в срочных случаях пользоваться бесплатной системой здравоохранения Польши на таких же началах, как польские граждане
- может пользоваться 37-процентной скидкой на железнодорожный проезд на территории Польши
- может бесплатно посещать государственные музеи в Польше
- имеет право в первоочередном порядке стараться получить финансовые средства, предназначенные на поддержку поляков за границей, из бюджета польского государства или из бюджета местного самоуправления на уровне гмины
- может бесплатно получить долгосрочную визу на пребывание, дающую право на многократное пересечение границ Республики Польша
- может легально работать на территории Республики Польша без необходимости получать разрешение на работу
- может заниматься в Польше предпринимательской деятельностью на таких же основаниях, как польские граждане

Карта - это не гражданство
Внимание! Получение Карты поляка не означает получения польского гражданства, постоянного вида на жительство на территории Республики Польша или права безвизового пересечения границ Республики Польша.

Najważniejsze przywileje dla Rodaków
Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego. Posiadaczowi Karty Polaka przysługują uprawnienia wynikające z ustawy o Karcie Polaka, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 7 września 2007 roku. Ustawa wchodzi w życie po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia w Monitorze Polskim, czyli w ostatnich dniach marca 2008 roku.

Osoba, która ma Kartę Polaka:
- może bez opłat otrzymać wizę pobytową długoterminową uprawniającą do wielokrotnego przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej;
- może podejmować na terenie Rzeczypospolitej Polskiej legalną pracę bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę;
- może prowadzić w Polsce działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
- może w Polsce korzystać z bezpłatnego systemu oświaty na poziomie podstawowym, średnim i wyższym na takich samych zasadach jak obywatele polscy, a zarazem ubiegać się o stypendia i pomoc na naukę przeznaczone dla cudzoziemców uczących się i studiujących w Polsce;
- może w stanach nagłych korzystać w Polsce z bezpłatnej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
- może korzystać z 37-procentowej ulgi na przejazdy koleją na terenie Polski;
- może za darmo zwiedzać muzea państwowe w Polsce;
- może w pierwszej kolejności ubiegać się o środki finansowe z budżetu państwa polskiego lub z budżetu samorządów gmin w Polsce przeznaczone na wspieranie Polaków za granicą.

Karta to nie obywatelstwo
Uwaga! Otrzymanie Karty Polaka nie oznacza przyznania obywatelstwa polskiego, przyznania prawa do osiedlania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ani prawa przekraczania bez wizy granic Rzeczypospolitej Polskiej.

http://www.kaliningradkg.polemb.net/index.php?document=101
Подборка материалов - Олег Яновский

Написано T.Bogodistova on Февраль 3rd, 2012 | Размещено в Новости, Карта поляка |

Комментровать