Polska w Ukrainie

VIII edycja konkursu “Być Polakiem”

Приглашение для участия в конкурсе

Если чувствуешь себя частью Полонии, являешься учеником или студентом (в возрасте от 6 до 22 лет), учишь польский язык, интересуешься польской историей и культурой, обрати внимание на конкурс “Być Polakiem”, организованный Фондом Swiat na Tak”. Эта общественная организация приглашает принять участие в конкурсе, и в качестве награды предлагает визит в Польшу. С подробностями конкурса и его организатором можно ознакомиться на сайте www.swiatnatak.pl.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить формуляр участника и прислать свою работу в соответствии с Регламентом конкурса.

Konkurs „Być Polakiem” jest realizowany dla głębszego uświadamiania i umacniania tożsamości narodowej oraz rozwoju postaw patriotycznych i społecznych dzieci i młodzieży mieszkającej poza granicami Polski .

Cele Konkursu:
1. Przygotowanie do pełnienia roli „ambasadora polskości” w kraju zamieszkania.
2. Uświadamianie i umacnianie tożsamości narodowej.
3. Kształtowanie postaw patriotycznych.
4. Poznawanie historii Polski splecionej z historią swojej rodziny.
5. Doskonalenie sprawności języka polskiego.
6. Ukazanie bogactwa dwukulturowości i dwujęzyczności.

Tematy Konkursu ustalane są co roku przez Jury. Prace konkursowe mogą być w formie plastycznej, literackiej i multimedialnej. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej Fundacji ”Świat na Tak” www.swiatnatak.pl.

Formy prac konkursowych:
• prace plastyczne w dowolnej technice ewentualnie uzupełnione tekstem.
• prace pisemne w języku polskim np. opowiadanie, reportaż, wywiad, wiersz, pamiętnik, list, esej, opis wydarzeń na podstawie relacji przekazanych przez bliskich, przyjaciół, znajomych lub na podstawie materiałów archiwalnych m.in. prasy polonijnej, reportaży filmowych, itp.; prace mogą być wzbogacone ilustracjami i zdjęciami, które są własnością autora pracy.
• multimedialne formy przekazu np. prezentacja, film, wywiad w polskiej wersji językowej lub zawierające polskie tłumaczenie.

Wymagania formalne dotyczące prac konkursowych:
• Prace pisemne (pliki z rozszerzeniem doc., docx.) nie mogą być dłuższe niż 12 000 znaków i przekraczać 6 stron formatu A4, pisanych czcionką 12pkt. Należy używać polskich znaków. Można przesyłać prace starannie napisane ręcznie.
• Prace multimedialne nie mogą być dłuższe niż 10 minut. Prace te mogą być przesłane w formatach .divx, .mov, .avi, .wmv, .mpeg, mp3, .mp4, .iphone, a prezentacje w formatach.ppt, .pptx i nie mogą przekraczać 20 slajdów.
• Wszystkie prace muszą zawierać nazwisko i imię, wiek oraz kraj zamieszkania autora.

Sposób przesłania prac do Organizatora:
• prace plastyczne oraz pisane ręcznie : w formie papierowej:
na adres: Fundacja „Świat na Tak”, Al. J. Ch. Szucha 27, 00-580 Warszawa z dopiskiem Konkurs „Być Polakiem”
• prace pisemne: na adres Fundacji „Świat na Tak” lub elektronicznie na adres bycpolakiem2017@gmail.com z podaniem w temacie maila w języku polskim nazwiska i imienia, wiek oraz kraj zamieszkania autora pracy oraz tytułu pracy
• multimedia: na płycie CD lub DVD, nośniku USB lub SD;

Uczestnicy konkursu wybierają jeden z następujących tematów wg grup wiekowych:

I: 6-9 lat: Polska legenda. Prace plastyczne

II: 10-13 lat: Ważne, ciekawe zdarzenia, przygody, historie z życia mojej rodziny na emigracji.Prace literackie

III: 14-16 lat: Budujemy muzeum polskie w kraju twojego zamieszkania. Jesteś kustoszem jednejz sal, jak ją urządzisz, wyposażysz?. Prace literackie

IV: 17-22 lata: Osobista interpretacja dwuwiersza: „Marsz, marsz Polonia, nasz dzielny narodzie”.Prace literackie

V: 12-22 lata: Polonia dla Europy, świata. Prace multimedialne

Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 4 marca 2017 r.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Fundacji do 29 kwietnia 2017 r.

Nagrody w Konkursie:
Grupa I
• nagrody rzeczowe;
• dyplomy.
Grupy II – V
• pobyt edukacyjny w Polsce – lipiec 2017 r. (w miarę posiadanych środków finansowych) ;
• udział w Gali Konkursu na Zamku Królewskim w Warszawie (w miarę posiadanych środków finansowych) ;
• nagrody rzeczowe;
• dyplomy.

Organizatorami Konkursu są: Senat RP, Sejm RP, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Rada Polonii Świata, Europejska Unia Wspólnot Polonijnych, Fundacja ”Świat na Tak”.

Написано E.Jankowska on Февраль 18th, 2017 | Размещено в Новости |

Комментровать